سیستم نظر سنجی یا رای گیری یکی از سیستم هایی است که بسیاری از سایت ها از آن به صورت حرفه ای استفاده نمی کنند.


این سیستم دارای قابلیت های حداقلی زیر می باشد:

  • قابلیت نمایش نتایج به صورت نمودار

  • عدم محدودیت در ایجاد گزینه برای نظرسنجی

  • امکان تعریف محدودیت زمانی برای نظرسنجی

  • اختصاص رنگ به هر یک از گزینه

  • اجازه دادن به کاربران خاص برای شرکت در نظرسنجی

  • مدیریت آراء ثبت شده

  • قابلیت درج نظرسنجی در کنار محتوا